Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

ARCHITEKT KAROLINA SZNURA

001_zona002_zona003_zona004_zona005_zona006_zona007_zona008_zona009_zona010_zona011_zona012_zona013_zona014_zona015_zona016_zona017_zona018_zona019_zona020_zona021_zona022_zona

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”- OBÓZ NAUKOWY

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA- KULTUROWE DZIEDZICTWO CZARNOBYLSKIEJ STREFY WYKLUCZENIA W KONCEPCJACH STUDENTÓW ARCHITEKTURY”

OBÓZ NAUKOWYSTUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Ukraina 27.04.-03.05.2013

tutor: dr inż. arch. Marek Rawecki

studenci: Rafał Adamski, Karolina Czuwara, Daria Góral, Łukasz Harat, Katarzyna Irzyk, Joanna Kaim, Agnieszka Szklanny, Karolina Sznura

1. ORGANIZATORZY

- STRONA POLSKA. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (SUT), Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Studenckie Koło Naukowe HETEROTOPIA.

- STRONA UKRAIŃSKA. Czarnobylskie Centrum Bezpieczeństwa Jądrowego, Odpadów Promieniotwórczych i Radioekologii, Sławutycz (CC),

2. PARTNERZY

- Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Problemów Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych, Czarnobyl (NAS),

- Ukraińskie Narodowe Muzeum Czarnobylskie w Kijowie.

3. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Umowa współpracy zawarta w sierpniu 2012 roku pomiędzy Czarnobylskim Centrum Bezpieczeństwa Jądrowego, Odpadów Promieniotwórczych i Radioekologii i Politechniką Śląską w Gliwicach.

4. IDEA.

Intencją obozu naukowego jest przywrócenie pamięci o dziedzictwie kulturowym Polesia. Dziedzictwie, które, w związku z katastrofą Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, od 1986 roku ulega zarówno postępującej destrukcji, jak i zwykłemu zapomnieniu. Awaria reaktora Nr 4 położyła się cieniem na osobistych losach kilkusettysięcznej rzeszy wysiedlonych i na wielowiekowej historii regionu. Do bolesnych doświadczeń związanych z pozbawieniem miejsca pracy i zamieszkania, a w konsekwencji i utratą zdrowia, teraz, z perspektywy 27 lat, należy dodać unicestwianie materialnych śladów bytności człowieka w tym regionie spowodowane procesami sukcesji wtórnej. Przywrócić pamięć o cywilizacyjnym dorobku i duchowych tradycjach tych ziem, to dla architektów i moralny obowiązek i zawodowe wyzwanie. Przerwana traumatycznym epizodem ciągłość kulturowa regionu winna znaleźć odpowiedź w działaniach rewitalizacyjnych utrwalających ostatnie ślady kultury poleskiej. Obóz naukowy ma odpowiedzieć na pytanie: jak w perspektywie przyszłych pokoleń zachować architektoniczne relikty wysiedlonych obszarów? Rozważane będą także możliwości ich ponownego zasiedlenia oraz udostępnienia dla celów turystyki edukacyjnej. Zatem, przewodnie hasło obozu naukowego OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – to nie tylko zobowiązanie do ochrony tego, co pozostało, ale i propozycje nowych działań inspirowanych architekturą regionalną i odpowiadających współczesnym uwarunkowaniom i potrzebom.

5. UZASADNIENIE.

Problematyka Strefy Wykluczenia, od strony przestrzennych i społecznych konsekwencji, jest powszechnie znana. Rozpowszechnieniu tej wiedzy służą doniesienia medialne, publicystyka, literatura fachowa i dzieła literackie, produkcje filmowe, gry komputerowe, liczne strony i fora internetowe. Także rozwijająca się w ostatnich latach turystyka czarnobylska poszerza krąg osób zainteresowanych. Nie sprzyja to jednak pogłębionej refleksji nad kulturowymi skutkami katastrofy i nie stymuluje wrażliwości społecznej na ten temat. Piętno promieniotwórczego skażenia i apokaliptyczne plenery opuszczonego miasta Prypeć – wpisane już w fetysze kultury masowej – spłyciły i zawęziły pole społecznie postrzeganych problemów Strefy Wykluczenia. Paradoksalnie - zwiększające się z roku na rok zainteresowanie świata tym miejscem, nie przekłada się na pobudzanie społecznej świadomości, kim byli wysiedleńcy i jakie tradycje kulturowe ich łączyły. To odhumanizowane podejście do problemów strefy, podobnie jak przyroda, sprzyja zapomnieniu. Brakuje też specjalistycznych badań inwentaryzujących zachowane ślady materialnego dorobku Polesia w wysiedlonych obszarach. Praca studentów, poza ww. praktycznymi przesłankami, ma stworzyć impuls do dalszej aktywności w odkrywaniu historii czarnobylskiego Polesia.

SAVING FROM OBLIVION- CULTURAL HERITAGE OF THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE IN THE CONCEPTS OF STUDENTS OF ARCHITECTURE”

Ukraina 27.04.-03.05.2013

tutor: dr inż. arch. Marek Rawecki

students: Rafał Adamski, Karolina Czuwara, Daria Góral, Łukasz Harat, Katarzyna Irzyk, Joanna Kaim, Agnieszka Szklanny, Karolina Sznura

1. ORGANISERS

- POLISH SIDE. Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology, Department of Urban and Spatial Planning; Student Scientific Club “Heterotopia”; Gliwice (SUT)

- UKRAINIAN SIDE. State Scientific and Research Institution “Chornobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology”, Slavutych (CC).

2. PARTNERS

- National Academy of Science of Ukraine, Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Chernobyl (NAS),

- Ukrainian National Chornobyl Museum, Kiev.

3. FORMAL AND LEGAL BASIS

Cooperation Agreement signed in August 2012 between the State Scientific and Research Institution “Chornobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology” and the Silesian University of Technology.

4. IDEA.

The aim of the research camp is to restore the memory about the cultural heritage of Polissya. This heritage has been deteriorating and becoming forgotten as a result of the Chernobyl Nuclear Plant disaster in 1986. The breakdown of unit No. 4 reactor had a negative impact on the personal fate of a few hundred thousand of displaced persons as well as on the several centuries old history of the region. The residents painfully experienced the loss of the place of employment and residence, and the consequent loss of health. Now, from the perspective of the 27 years, material traces of human presence and activity in this region are being annihilated by the processes of secondary succession. For architects the restoration of the memory of the civilisation heritage and spiritual tradition of this land is a moral obligation and a professional challenge. The cultural continuity disrupted by a traumatic episode should be reflected in revitalization activities aiming at preservation of the Polissya culture. The research camp will attempt to answer the question: how to retain architectural relics of the displaced settlements for the future generations? The research camp will also discuss the possibilities of a resettlement of these sites and a possibility of making them available for educational tourism. Therefore, the main theme of the research camp “Saving from oblivion” is not only the commitment to preserve what is left, but also to suggest new actions inspired by regional architecture and reflecting current conditions and needs.

5. JUSTIFICATION.

The problems connected with the Exclusion Zone are very well known from the point of view of spatial and social consequences. This knowledge is being disseminated by reports in the media, journalism, professional literature and literary works, film productions, computer games, numerous websites and forums. In addition, Chernobyl tourism which has flourished in recent years widens the circle of interested persons. This does not however encourage a deeper reflection on the cultural consequences of the disaster and does not stimulate the social sensitivity to this subject. The stigma of radioactive contamination and the apocalyptic cityscapes of the abandoned city of Pripyat – by now permanently inscribed in the mass culture fetishes – has led to a shallowing and narrowing of the field of socially perceived problems of the Exclusion Zone. Paradoxically, the year on year increase of interest in this place is not reflected in a stimulation of social awareness as to who the displaced people were and what cultural traditions connected them. Such dehumanised approach to the problems of the Zone in conjunction with nature does not promote memory of such aspects. The work of students is intended to create an impulse for further activity in discovering the history of the Chernobyl Polissya.